Mạch băm 6 chế độ

120.000

– Chế độ 1 chế độ đánh thẳng đánh rô phi 500hz

+ Vol 1 chuyển chế độ

+ Vol 2 để chỉnh tần số

– Chế độ 2 chế độ chỉnh băm giầy 300hz đánh cá ăn nổi

+ Vol 1 chuyển tần số Và điều chỉnh thời gian ngắt xung

+ Vol 2 chỉnh tần số

– Chế độ 3 Chế độ đánh cá trắng ở độ sâu cao

+ Vol 1 chuyển chế độ

+ Vol 1 điều chỉnh trộn xung

+ Vol 2 điều chỉnh tần số

– Chế độ 4 chế độ thả cáp 2 xung tần số cao và tần số thấp

+ Vol 1 chuyển chế độ

+ Vol 1 điều chỉnh thời gian phát sung tần số cao

+ Vol 2 điều chỉnh tần số phát xung cao

– Chế độ 5 chế độ thả cáp đa bấc

+ Vol 1 chuyển chế độ

+ Vol 1 điều chỉnh thời gian phát xung nhanh chậm

+ Vol 2 điều chỉnh tần số

– Chế độ 6 chế độ thả cáp

+ Vol 1 chuyển chế độ

+ Vol 1 điều chỉnh thời gian ngắt sung

+ Vol 2 điều chỉnh thời gian ngắt xung

Mua hàng
chat-active-icon